ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ


Η Περιτομή Του Κυρίου (1 Ιανουαρίου)


Μορφήν αναλλοιώτως, ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεός ών κατ' ουσίαν, πολυεύσπλαχνε Κύριε, και Νόμον επληρών περιτομήν, θελήσει καταδέχθη σαρκικήν, ίνα παύσης τα σκιώδη, και περιέλης το κάλυμμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητι τη σή, δόξα τη ευσπλαχνία σου, δόξα τη ανεκφράστω Λόγε συγκαταβάσει σου.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Βασιλείου του Μεγάλου (1 Ιανουαριου)


Εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγγος σου, ως δεξαμένην τον λόγον σου, δι' ου θεοπρεπός εδογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ιεράτευμα, Πάτερ όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Σιλβέστρου Πάπα Ρώμης (2 Ιανουαριου)

Στολήν ενεδυσάμενος, ιεραρχίας πίστεως, άμεμπτως ιερατεύσας, τω επι πάντων Θεώ, Πατήρ ημών Σιλβέστρε, έχων γαρ πολιτεία, συνεκλάμποντα λόγον, θαυμάσιν εβεβαίους, ευσεβείας την δόξαν, δι ης ουρανίου δόξης ώφθης συμμέτοχος.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Μαλαχίου Του Προφήτου (3 Ιανουαρίου)


Αγγελώνυμον κλήσιν πλουτίσας ένδοξε, αγγελομίμητον βίον επολιτεύσων εν γη. Μαλαχία Προφητών το ακροθίνιον, όθεν Αγγέλους εσχηκώς, συλλαλούντας νοερώς, επλήσθης αϋλου δόξης, και των μελλόντων την γνώσιν, διατυποίς προς φωτισμόν ημών.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Των Εβδομήκοντα Αποστόλων (4 Ιαννουαρίου)


Τους Εβδομήκοντα σοφούς Αποστόλους, ως ευσεβείας γεωργούς θεηγόρους, χαρμονικώς αινέσωμεν ασμάτων ωδαίς, ούτοι γαρ της πίστεως, τον σωτήριον λόγον, κόσμω εγκατέσπειραν, ως Χριστού οικονόμοι, και νύν απαύστος νέμουσιν ημίν, των επταισμένων θεόθεν την άφεσιν.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Απολυτίκιο του Αγ. Θεοκτίστου (4 Ιανουαρίου)


Κτίσις βασίλειος, Θεοῦ γενόμενος, βίον κατάλληλον, τῇ κλήσει ἔσχηκας, εὐαρεστήσας τῷ Θεῷ, ἐν ἔργοις δικαιοσύνης, ὅθεν Μοναζόντων σε, ποδηγέτην ἀνέδειξε, Χριστὸς ὁ φιλάνθρωπος, ὁ δεχθεὶς τοὺς ἀγῶνάς σου· ᾧ πρέσβευε ὑπὲρ τῶν βοώντων· χαίροις Θεόκτιστε θεόφρον.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Θεοπέμπτου Και Θεωνά (5 Ιανουαρίου)


Ιερωσύνης τη στύλη διαπρέπων, αθλητικώς δυσμενή εντροπώσω ως Ιεράρχης ένθεος Θεόπεμτε, όθεν προς επίγνωσιν αληθείας προσάγεις, Θεωνάν τον ένδοξον, προσελθόντα Κυρίω, μεθ' ου δυσώπει πάντοτε σοφέ, υπέρ των πίστει, τιμώντων τους άθλους σου.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Τα Άγια Θεοφάνια (6 Ιανουαρίου)


Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησις, του γαρ Γεννήτορος η φωνή προσεμαρτύρει σοι, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, και το Πνεύμα εν είδει περιστεράς, εβεβαίου του λόγου το ασφαλές. Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φωτίσας δόξα σοι.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιωάννου Του Προδρόμου (7 Ιανουαρίου)


Μνήμη δικαίου μετ' εγκωμίων, σοι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομε. Ανεδείχθεις γαρ όντως και προφητών σεβασμιώτερος οτι εν ρείθροις βαπτίσαι καταξιώθης τον κηρυττόμενον. Όθεν της αληθείας υπεράθλησας, χαίρων ευηγγελίσω και τοις εν άδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκί, τον αίροντα την αμαρτία του κόσμου, και παρέχοντα ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Δομνίκης Της Οσίας (8 Ιανουαρίου)

Αγάπην κρείττονι, καταυγασθείσα τον νούν, ασκήσει εξέλαμψας, ώσπερ λαμπάς φαεινή, Δομνίκα πανεύφημε, όθεν Μοναζουσών σε οδηγόν φωροφόρον, έδειξεν ο Δεσπότης δια βίου και λόγου. Ω πρέσβευε θεοφόρε, σώζεσθαι άπαντας.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Απολυτίκιο Αγ. Γεωργίου του Χοζεβίτου (8 Ιανουαρίου)


Γεωργήσας τον λόγον Πάτερ της χάριτος, δικαιοσύνης έδρέψω καρποφορίαν λαμπράν, ως την ένθεον ζωήν αϊρετισάμενος, όθεν της δόξης κοινωνός, ανεδείχθης του Χριστού, Γεώργιε θεοφόρε” ώ και πρεσβεύεις άπαύστως, έλεηθήναι τάς ψυχάς ημών.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Πολυεύκτου Μάρτυρος (9 Ιανουαρίου)


Ο μάρτυς σου Κύρις, εν τη αθλήσει αυτού, το στέφος εκομίσατο της αφθαρσίας, εκ σου του Θεού ημών, έχων γαρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθείλεν, έθραυσε και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτού ταις ικεσίαις Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Γρηγορίου Νύσσης (10 Ιανουαρίου)


Θείαν γρήγορσιν, ενδεδειγμένος, στόμα σύντονον, της ευσεβείας, ανεδείχθεις Ιεράρχα Γρηγόριε. Τη γαρ σοφία των θείων δογμάτων σου, της Εκκλησίας ευφραίνεις το πλήρωμα. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Θεοδοσίου Κοινοβιάρχου (11 Ιανουαρίου)


Ταις των δακρύων σου ροαίς, της ερήμου το άγονον εγεώργησας• και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας• και γέγονας φωστήρ τη οικουμένη, λάμπων τοις θαύμασιν, Θεοδόσιε πατήρ ημών όσιε• πρέσβευε Χριστώ το Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Τατιανής Μάρτυρος (12 Ιανουαρίου)


Ισχύϊ της πίστεως, κραταιωθείσα σεμνή, νομίμως ενέθλησας, υπέρ Χριστού του Θεού, Τατιανή ένδοξε• πάσας γαρ τας ιδέας, των δεινών ενεγκούσα, ήσχυνας τον Βελίαρ, τη ατρέπτω σου στάσει• εξ ου της κακοτροπίας πάντας απάλλαξον.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ερμύλου Και Στρατονίκου Μάρτυρος (13 Ιανουαρίου)


Δυάς ένθεος, ομολογούντες, την Υπέρθεον, πιστώς Τριάδα, ανεδείχθητε πανεύφημοι Μάρτυρες, ο ευκλεής και αήττητος Έρμυλος και ο στερρός και θεόφρων Στρατόνικος• Αλλ' ως σύμμορφοι, εν δόξη τη υπέρ έννοιαν, αιτήσασθε ημίν το μέγα έλεος.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Των Εν Σινά Και Ραϊθω Μαρτύρων (14 Ιανουαρίου)

Ως αγιόλεκτος του Λόγου χορεία, εν Σινά και Ραϊθω οι Αββάδες, αγγελικώς ηρίστευσαν άγωσιν ιεροίς• ίδρωσι γαρ ασκήσεως των αιμάτων τους όμβρους μυστικώς κεράσαντες, χαρισμάτων κρατήρα, πνευματικώς προτίθενται ημίν, εξ ου τρυφώντες αυτούς μακαρίσωμεν.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Απολυτίκιο της Αγ. Νίνας (14 Ιανουαρίου)


Ως ωραίοι οι πόδες σου οι ζηλώσαντες ακολουθήσαι ταίς τρίβοις των αποστόλων Χριστού, Νίνα σκεύος Παρακλήτου παμφαέστατον' όθεν τιμώντες σε πιστώς, Γεωργίας φρυκτωρέ φωτόλαμπρε, σε αιτούμεν' ημών τα σκότη λιταίς σου της αγνωσίας πόρρω σκέδασον.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιωάννου Του Καλυβίτου (15 Ιανουαρίου)


Εκ βρέφους τον Κύριον, επιποθήσας θερμώς, τον κόσμον κατέλιπες και τα εν κόσμω τερπνά, και ήσκησας άριστα• έπηξας την καλύβην, προ πυλών σων γονέων• έθραυσας των δαιμόνων, τας ενέδρας παμμάκαρ• διό σε Ιωάννη, Χριστός αξίως εδόξασεν.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Προσκύνησης Αλύσεως Απ. Πέτρου (16 Ιανουαρίου)


Την Ρώμην μή λιπών, προς ημας επεδήμησας, δι' ων σφόρεσας τιμίων αλύσεων, των Αποστόλων πρωτόθρονε• ας εν πίστει προσκυνούντες δεόμεθα, ταις προς Θεόν πρεσβείαις σου, δωρήσαι ημίν το μέγα έλεος.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Αντωνίου Του Μεγάλου (17 Ιανουαρίου)


Τον ζηλωτήν Ηλίαν τοις τρόποις μιμούμενος, τω βαπτιστή ευθείαις ταις τριβοίς επόμενος, Πάτερ Αντώνιε, της ερήμου γέγονας οικιστής, και την οικουμένην εστήριξας ευχαίς σου. Διό πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Αθανασίου και Κυρίλλου (18 Ιαννουαρίου)


Έργοις λάμψαντες ορθοδοξίας, πάσαν σβέσαντες κακοδοξίαν, νικηταί τροπαιοφόροι γεγόνατε• τη ευσεβεία τα πάντα πλουτήσαντες, την Εκκλησίαν, μεγάλως κοσμήσαντες, αξίως εύρατε Χριστόν τον Θεόν ευχαίς υμών, δωρούμενον πάσι το μέγα έλεος.


Στύλος γέγονας ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων, τὴν Ἐκκλησίαν Ἱεράρχα Ἀθανάσιε· τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Ὑιόν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατᾑσχυνας Ἄρείον· Πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τὸν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν, τό μέγα ἔλεος.


Στολήν την ένθεον, άμφιεσάμενος, στύλος ολόφωτος, ώφθης της πίστεως, των Αποστόλων εν Σιών την χάριν κεκληρωμένος· όθεν ένδιέπρεψας, ευσέβειας τοις δόγμασι, και πιστώς έσκόρπισας, της σοφίας το τάλαντον. Και νυν υπέρ ημών έκδυσώπει, Κύριλλε Πάτερ Ίεράρχα.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Μάρκου Του Ευγενικού (19 Ιανουαρίου)


Θείας πίστεως ομολογία, μέγαν εύρατο η Εκκλησία, ζηλωτήν σε θειε Μάρκε πανεύφημε, υπερμαχούντα πατρώου φρονήματος και καθαιρούντα του σκότους υψώματα. Όθεν άφεσιν Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν τοις σε γεραίρουσιν.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ευθυμίου Του Μέγα Οσίου (20 Ιανουαρίου)


Ευφραίνου έρημος η ου τικούσα, ευθήμησον η ουκ ωδίνουσα• οτι επλήθυνε σοι τέκνα, ανήρ επιθυμιών των του Πνεύματος, ευσέβεια φυτεύσας, εγκρατεία εκθρέψας, ει αρετών τελειότητα. Ταις αυτού ικεσίαις Χριστέ ο Θεός , σώσον τας ψυχάς ημών.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Μαξίμου Του Ομολογητού (21 Ιανουαρίου)


Θείου Πνεύματος τη επομβρία, ρείθρα έβλυσας, τη Εκκλησία, υπερκοσμίων δογμάτων πανεύφημε• θεολόγων δε του Λόγου την κένωσιν, ομολογίας άγωσι διέλαμψας. Πάτερ Μάξιμε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Τιμοθέου Του Αποστόλου (22 Ιανουαρίου)


Χρηστότητα εκδιδαχθείς, και νήφων εν πάσιν αγαθήν συνείδησιν ιεροπρεπώς, ενδυσάμενος, ήντλησας εκ του Σκεύους της εκλογής, τα απόρρητα, και την πίστιν τηρήσας, τον ίσον δρόμον τετέλεκας, απόστολε Τιμόθεε. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Κλήμεντος Άγκυρας (23 Ιανουαρίου)


Κλήμα οσιότητος, και στέλεχος αθλήσεως, άνθος ιερώτατον και καρπός θεόσδοτος, τοις πιστοίς πανίερε, ηδύτατος εβλάστησας. Αλλ' ως Μαρτύρων σύναθλος, και Ιεραρχών σύνθρονος, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Απολυτίκιο του Αγ. Αγαθάγγελου (23 Ιανουαρίου)


Ὡς ἀγαθῶν ἀγγελιῶν προμηθέα, τῆς πρὸς ἠμᾶς τοῦ Ἰησοῦ εὐσπλαχνίας, χαρμονικῶς ὑμνοῦμεν σὲ Μαρτύρων στέρρεσυ γὰρ Ἀγαθάγγελε, ἐναθλήσας νομίμως, στάσεως ἠξίωσαι τῆς Ἀγγέλων ἀζίως, μεθ” ὧν πρεσβεύοις πάντοτε Χριστῷ, πάσης ρυσθήναι, ἠμᾶς περιστάσεως.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Νεοφύτου Εγκλείστου (24 Ιανουαρίου)


Των Λευκάρων το κλέος και Κυπρίων το καύχημα, Μονής Εγκλείστρας Πολιούχε, Θεοφόρε Πατήρ ημών Νεόφυτε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή και έγκλειστος εν άντρω καρτερών, θείαν χάριν εκομίσω, ην πιστοίς νύν παρέχει θήκη Λειψάνων σου. Δόξα τω ταύτη βραβεύσαντι ημίν, δόξα τω σε δοξάσαντι, δόξα τω χορηγούντι δια σού πάσιν ιάματα.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ξένης Της Οσίας (24 Ιανουαρίου)


Εν σοι Μήτερ, ακριβώς διεσώθη το κατ' εικόνα• λαβούσα γαρ τον σταυρόν, ηκολούθησας τω Χριστώ• και πράττουσα εδίδασκες υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γαρ• επιμελείσθαι δε ψυχής, πράγματος αθανάτου• διό και μετά Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Ξένη το πνεύμα σου.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Γρηγορίου Θεολόγου (25 Ιανουαρίου)


Ο ποιμενικός αυλός της θεολογίας σου, τας των ρητόρων ενίκησε σάλπιγγας• ως γαρ τα βάθη του Πνεύματος εκζητήσαντι, και τα κάλλη του φθέγματος προσετέθη σοι• Αλλά πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, πάτερ Γρηγόριε, σωθήναι τας ψυχάς ημών.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ξενοφώντος Οσίου (26 Ιανουαρίου)


Ως γενεά ευλογητή τω Κυρίω, της ουρανίου ηξιώθησαν δόξης, ασκητικώς δοξάσαντες Χριστόν επι της γής, Ξενοφων ο Όσιος, και η τούτου συμβία, συν τοις αριστεύσασιν, ιερείς αυτών τέκνοις, ους ευφημούντες είπομεν φαιδρώς, χαίροις Οσίων, χορεία τετράριθμε.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακομιδή Λειψάνων Αγίου Ιωάννου Του Χρισοστόμου (27 Ιανουαρίου)


Η του στόματος σου καθάπερ πυρσός εκλάμψασα χάρις, την οικουμένην εφώτησεν• αφιλαργυρίας τω κόσμω θησαυρούς εναπέθετο• το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά σοις λόγοις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τω Λόγω Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Εφραίμ Οσίου (28 Ιανουαρίου)


Ταις των δακρύων σου ροαίς, εγεώργησας• και τοις εκ βάθους στεναγμοίς, εις εκατόν τους πόνους εκαρποφόρησας• και γέγονας φωστήρ, τη οικουμένη λάμπων τοις θαύμασιν, Εφραίμ πατήρ ημών όσιε. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθείναι τας ψυχάς ημών.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιγνατίου Θεοφόρου (29 Ιανουαρίου)


Και τρόπων μέτοχος, και θρόνων διάδοχος, των Αποστόλων γενόμενος, την πράξιν εύρες θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν• δια τούτο τον λόγον της αληθείας ορθοτομών, και τη πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, ιερομάρτυς Ιγνάτιε. Πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου)


Τους τρείς μέγιστους φωστήρας της τρισηλίου Θεότητος, τους την οικουμένην άκτισι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασιν καταρδεύσαντας. Βασίλειον τον μέγαν , και τον Θεολόγον Γρηγόριον , συν τω κλεινώ Ιωάννη , τω την γλώτταν χρυσορρήμονι. Πάντες οι των λόγων αυτών ερασταί, συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν, αυτοί γαρ τη Τριάδι, υπέρ ημών αεί πρεσβεύουσι.